องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์