:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (15 มีนาคม 2566)
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมคณะผู้บริหาร นายอนันต์ บุญมากาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม นางสาวปริชญา ฝั้นถา หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้อาสาสมัครฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน อันตราย และบรรเทาความ เสียหายอันเนื่องมาจากไฟป่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการ ป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนช่วยบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการในเขตท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร