:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

อ่างเก็บน้ำแม่เฉยสร้างโดยสำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำให้เกษตรกรตำบลบ้าน่ดานนาขามที่ตำบลใกล้เคียงไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร