หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
 
  ตำบลบ้านด่านนาขามมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตำบลหนึ่ง ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยมีพวกขอม, พม่าและพวกมอญอาศัยอยู่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไทยได้เสีย กรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 ตรงกับปีขาล และสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชได้ และทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี หลังจากนั้นจึงได้จัดกลุ่มผู้คนกลุ่มหนึ่งเข้ารักษาด่าน โดยส่งคนเข้ามา ผลัดเปลี่ยนกัน ต่อมาจึงมีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือนมาก และตั้งชื่อว่า “บ้านด่านนามขาม” ตามลักษณะภูมิประเทศที่มี ต้นมะขามขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกบริเวณหน้าวัด ซึ่งเป็นทุ่งนา ในปี พ.ศ.2313 ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงปู่ตู้” ได้เดินธุดงค์และได้แวะมาพักบริเวณบ้านแห่งนี้ชาวบ้านได้พากันมาทำบุญและได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่บ้านด่านนาขาม โดยได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งขึ้นเป็นวัด ชื่อว่า “วัดบ้านด่านนาขาม” สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2348 เมื่อมีผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันมากขึ้น จึงมีการตั้งเป็น ตำบลขึ้น ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่า ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลในปี พ.ศ. ใด
 
ตำบลบ้านด่านนาขามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์โดย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ตำบลบ้านด่านนาขามเป็นตำบลที่มีจำนวนพื้นที่มากที่สุด ของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คือประมาณ 104,250 ไร่ หรือประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,163 คน แยกเป็น
ชาย 3,115 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54
หญิง 3,048 คน คิดเป็นร้อยละ 49.46
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,150 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 36.90 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลบ้านด่านนาขามมีสภาพภูมิประเทศทั่งไปแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ราบสูงและหุบเขา และพื้นที่ราบ พื้นที่ราบสูงและหุบเขา ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 11 อยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่ตำบลพื้นที่ราบ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ตำบล
 
ตำบลบ้านด่านนาขาม มีสภาพอากาศ ที่ประกอบด้วย 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม จะสิ้นสุดลงประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ฤดูฝน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม หรือบางปีจะเริ่มประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน และ สิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
อาชีพ ตำบลบ้านด่านนาขาม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และมีอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพอื่น ๆ ดังรายการ ต่อไปนี้
อาชีพการเกษตร
ทำนา มีพื้นที่ทำนา จำนวน 4,617 ไร่ โดยแยกเป็น
  - พื้นที่ทำนาที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ จำนวน 2,873 ไร่
  - พื้นที่ทำนาที่ชาวบ้านต้องเช่า จำนวน 1,744 ไร่
ทำไร่ มีพื้นที่ทำไร่ จำนวน 17,525 ไร่
ทำสวนลางสาด/ลองกอง มีพื้นที่ จำนวน 8,324 ไร่
ทำสวนทุเรียน มีพื้นที่ จำนวน 4,200 ไร่
อาชีพหัตถกรรม
สานเสื่อลำแพน มีจำนวนครัวเรือนที่ทำประมาณ 52 ครัวเรือน
สานเข่ง ตะกร้า มีจำนวนครัวเรือนที่ทำประมาณ 15 ครัวเรือน
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ และ
ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำริด และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
หลังคาเรือน
  1   หนองฟากท่า 181 159 340 112  
2   บ้านด่าน 28 15 43 23
  4   บ้านปางป่าคา 51 55 106 52  
5   บ้านแม่เฉย 597 566 1,163 392
  6   บ้านห้วยกั้ง 361 410 771 255  
7   บ้านไฮ่ฮ้า 503 508 1,011 362
  8   บ้านห้วยลึก 288 262 550 196  
9   บ้านน้ำไคร้ 318 281 599 191
  10   บ้านปางต้นผึ้ง 293 296 589 245  
11   บ้านม่อนหัวฝาย 274 283 557 170
  12   บ้านหนองน้ำเขียว 70 60 130 47  
13   บ้านป่าหว่าน 151 153 304 105
    รวม 3,115 3,048 6,163 2,150