:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
กองการศึกษา
นางชลิตา กาพิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
093-1349112
นางมณฑา จันสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
083-8307186
นางสาวเสาวนีย์ บุญเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
062-3423844
นางสาวนงลักษณ์ เตชา
ผู้ดูแลเด็ก
081-7917712
นางมนัสวี ศรีเกาะ
ผู้ดูแลเด็ก
081-9184543
นางสาวศิริกุล สุรินกอง
ผู้ดูแลเด็ก
090-2241369
นางรวีรัตน์ เปลาเล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-7275105
นางธัชนก แว่นคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
087-9996223
นางสาวจิราพร นวลแบน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
097-3205920