:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมยศ อินบัว
นายก อบต.บ้านด่านนาขาม
087-2073104
นางสาววรรณกร คำมาก
รองนายก อบต.บ้านด่านนาขาม
095-7390551
นางนุสรา ข่มอาวุธ
รองนายก อบต.บ้านด่านนาขาม
093-0797230
นายอุดร มะโนรส
เลขานุการนายก อบต.บ้านด่านนาขาม
098-7877040