หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลบ้านด่านนาขาม มีวิถีชีวิตแบบชนบท ที่น่าอยู่ มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นศูนย์รวม และคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวบ้านดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
  ตำบลบ้านด่านนาขามมีจำนวนสถานีอนามัยที่ให้บริการประชาชน 2 แห่ง คือ
    - สถานีอนามัยตำบลบ้านด่านนาขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11
    - สถานีอนามัยบ้านห้วยฮ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10,13
  สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก) จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มีอัตราร้อยละ 95
 
วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
วัดห้วยกั้งราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
วัดไฮ่ฮ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
วัดห้วยลึกประชานิมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
วัดน้ำไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
วัดปางต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
วัดป่าหว่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ มีประมาณร้อยละ 96.19 ของจำนวนประชากร
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ มีประมาณร้อยละ 3.76 ของจำนวนประชากร
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม มีประมาณร้อยละ 0.04 ของจำนวนประชากร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  โรงเรียนวัดแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โรงเรียนประชาชนอุทิศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  โรงเรียนราษฎร์ดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  โรงเรียนปางต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์(สาขาหนองน้ำเขียว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
มีหน่วยบริการประชาชนภายในตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านด่าน อยู่ในเขต เทศบาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ตำบลบ้านด่านนาขามมีงานประเพณีและกิจกรรมที่สำคัญ ที่สืบทอดกันต่อมา คือ
  งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด งานประกวดลางสาด
  งานสลากภัตต์ งานสงกรานต์
  แห่เทียนเข้าพรรษา